TOMER BIRAN | AUDIO ARTISTS
Screen+Shot+2019-03-14+at+15.45.55.jpeg

"Shovel" - The Ballad of Infantry

Director - Eli Sverdlov
Music - Tomer Biran ("Borders") https://soundcloud.com/tomerbiran/shovel-borders
Idea, Script - Alexander Smirnov, Tabasco
Operator - Dmitro Yashenkov
General Producer - Vladimir, Limelitestudio Yatsenko
Producer - Olga Zhegulína, Tabasco
Executive Producer - Darina Andrushchenko, Limelitestudio
The second director - Yladislav Bolyelov
Assistant Director, Postanovnyk Batalʹnykh scenes - Liav Sverdlov
Production Assistent - Ruslana Artemenko
Production manager - Max Matveyev
Artist-Postanovnyk - Michael Levchenko
Art Director - Eugene Sazhnyev, Tabasco
Location-manager - Valera Gumenchuk
The Casting Director - Pasha Makarchenko
Casting-manager - Roma Zavertaniy
Stylist - Timan
Makeup - Marina Semenov
Snihomashyna - Olya Chain
Colorist - Marina Tkachenko
Announcer - Jaroslav Kucherenko
Postprodakshn - Dmitry Chystyak, Sergei Chystyak, Elena Vasʹkivsʹka, Terminal FX

"Shovel" - The Ballad of Infantry

Director - Eli Sverdlov
Music - Tomer Biran ("Borders") https://soundcloud.com/tomerbiran/shovel-borders
Idea, Script - Alexander Smirnov, Tabasco
Operator - Dmitro Yashenkov
General Producer - Vladimir, Limelitestudio Yatsenko
Producer - Olga Zhegulína, Tabasco
Executive Producer - Darina Andrushchenko, Limelitestudio
The second director - Yladislav Bolyelov
Assistant Director, Postanovnyk Batalʹnykh scenes - Liav Sverdlov
Production Assistent - Ruslana Artemenko
Production manager - Max Matveyev
Artist-Postanovnyk - Michael Levchenko
Art Director - Eugene Sazhnyev, Tabasco
Location-manager - Valera Gumenchuk
The Casting Director - Pasha Makarchenko
Casting-manager - Roma Zavertaniy
Stylist - Timan
Makeup - Marina Semenov
Snihomashyna - Olya Chain
Colorist - Marina Tkachenko
Announcer - Jaroslav Kucherenko
Postprodakshn - Dmitry Chystyak, Sergei Chystyak, Elena Vasʹkivsʹka, Terminal FX